25 januari 2010

Ook dat wás Nederland

De column van Jan van Klinken van afgelopen zaterdag

Het is 24 juni 1730. Op de Dam in Amsterdam is het een drukte van belang. Op het plein heeft zich een menigte van mensen verzameld. Onder hen zijn veel kinderen. Ze zijn afgekomen op het bericht dat er executies zullen worden uitgevoerd. In die verwachting wordt het samengestroomde publiek niet teleurgesteld.

De beul treedt spoedig aan om een einde te maken aan het leven van vier ter dood veroordeelden. Twee van de vier krijgen een strop om de nek en komen door wurging om het leven. Onder hun lichamen legt de beul een hoop stro dat hij in brand steekt. Wat overblijft, zijn twee geblakerde lichamen. Voor de twee anderen heeft de beul een variant in petto. Hij houdt hun hoofd net zo lang in een ton met water tot het leven is geweken. Aan het einde van de dag worden de slachtoffers in het IJ geworpen.

De executie is het rechtstreekse gevolg van het besluit van de landelijke overheid tegen de „gruwelijke zonde der sodomie.” Daarin wordt bepaald dat de doodstraf moet worden voltrokken niet alleen wanneer het feit van de sodomie zelf is gepleegd, maar ook als „daartoe een poging” is gedaan. De plaatselijke rechter mag uitmaken hoe de straf wordt uitgevoerd, als de lichamen maar niet worden begraven.

Het vergaren van bewijs is natuurlijk wel een probleem. Maar de rechercheurs van die dagen zijn niet voor een gat te vangen. Ze leggen bij verdachte personen scheenschroeven aan en martelen net zolang tot er een bekentenis volgt. Helpen de schroeven niet, dan is er altijd nog de pijnbank.

Op die manier is niet alleen het bewijs tegen de vier van zojuist verzameld maar ook nog eens tegen vijftig anderen. Zeventien van hen ontspringen de dans door elders onder te duiken, enkelen worden vrijgesproken, maar de meesten moeten, net als de eerste vier, hun –veronderstelde– seksuele gedrag met de dood bekopen.

Ook op andere plaatsen in het land begint het er voor homo’s somber uit te zien. In het hele land gaan in de periode na het besluit circa 250 processen van start. Daarvan eindigen er zestig in executie en honderd in verbanning.

Onder de slachtoffers zijn mensen van allerlei stand, zoals overheidsfunctionarissen, een korpschef oftewel een schout, en verder zakenlui, artsen en boekhouders. Onder de verdachten bevindt zich ook een predikant, ds. E. Valk te Vianen. Nadat hij in opspraak is geraakt, heeft hij zijn ambt neergelegd, maar dat heeft niet mogen baten. Hij zou onzedelijke handelingen hebben gepleegd en wordt in de gevangenis geworpen. Daar pleegt hij zelfmoord. Zijn lichaam wordt op een kar door zijn woonplaats gesleept en in Den Briel in het water geworpen.

Ik ontleen dit alles aan het vierde deel van ”Ook dat was Amsterdam” van dr. R. B. Evenhuis. Lezer R. P. Kool uit Veenendaal wees me op dit relaas naar aanleiding van mijn veronderstelling dat zich sinds de martelaren van Gorinchem in 1572 geen gevallen meer hebben voorgedaan van executies in dit land waarbij de Bijbel als leidraad werd gebruikt, of beter: misbruikt. Dat klopte dus niet. De lezer heeft helemaal gelijk.

De doodvonnissen werden aangemoedigd door Amsterdamse predikanten, die meenden dat de Bijbel de overheid dwong om praktiserende homo’s ter dood te brengen. Wie mocht twijfelen aan de betrouwbaarheid van het verslag van Evenhuis: zijn boeken over Amsterdam gelden als standaardwerken.

De dood van de Gorkumse geestelijken had ik twee weken geleden opgevoerd om duidelijk te maken dat orthodoxe christenen zich in het verleden weliswaar schuldig hebben gemaakt aan georganiseerd geweld en dat met een beroep op de Heilige Schrift, maar dat ze die praktijk sinds mensenheugenis niet meer kennen. Daarom raakt de in zwang zijnde vergelijking met orthodoxe moslimextremisten kant noch wal.

Die stelling wil ik overigens overeind houden. Het mag waar zijn dat de sodomieprocessen van nogal wat later datum zijn dan de executie van de Gorkumse geestelijken, maar figuurlijk liggen ze lichtjaren achter ons. Ik kan me althans niet voorstellen dat er lezers zijn die deze inktzwarte episode in onze vaderlandse geschiedenis nog eens dunnetjes zouden willen overdoen. Zeker, ook dat was Nederland, maar dan wel met de nadruk op wás.

Misschien heeft het in de ene denominatie wat langer geduurd dan in de andere, maar als zeer heldere lijn heeft zich toch onder orthodoxe christenen ontwikkeld dat de zonde van de homoseksualiteit wordt afgekeurd en dat het daarbij blijft. Over vervolging laat staan ter dood veroordeling heeft niemand het meer.

Zet dat af tegen het verspreiden van boeken door orthodoxe imams waarin ervoor wordt gepleit om homo’s met het gezicht naar beneden van flats af te gooien. Zo bont maakten zelfs de Amsterdamse magistraten uit 1730 het niet.

Ik moest deze week trouwens nog wel even aan die imams denken naar aanleiding van alle ophef rond het proces tegen Wilders. Waarom steekt de rechterlijke macht al die energie niet in het aanpakken van dat soort lieden? Nu wordt alleen maar bereikt dat Wilders als martelaar de geschiedenis in gaat. Wie daar belang bij heeft, is mij een raadsel.


Jan van Klinken|

Boekestijn, Bilder en Spruyt in Ermelo

Goed voorbeeld doet volgen is een oude waarheid.

Nieuwe conservatieve initiatieven ontstaan spontaan.

In Ermelo (op de Veluwe) organiseren enkele locale politici vrijdag 29 januari een eenmalig Conservatief Politiek Café georganiseerd.

Het thema is: Conservatisme de redding voor Nederland?

Sprekers zijn:

Arend Jan Boekestijn (voormalig Tweede Kamerlid VVD)
Bart Jan Spruyt (Historicus en Columnist Elsevier)
Eddy Bilder (Tweede Kamerlid CDA)

De avond begint om 20.00 uur in Theater De Dialoog

Meer info en de aanmeldprocedure kunt u op deze website vinden.


.

Boeiende Hartong en fijn onderling contact

Afgelopen vrijdagavond was de sfeervolle Franse Zaal van Stadscafé De Zalm te Gouda weer goed gevuld. Ruim 100 conservatieve vrienden en vriendinnen waren aanwezig op de Nieuwjaarsborrel.
Onderling contact en ontmoeting stonden deze avond centraal. Van deze gelegenheid werd dan ook volop gebruik gemaakt. Het was ook goed om naast de vele bekende gezichten nieuwe bezoekers te ontmoeten. Zoals bijvoorbeeld 2 mannen uit de Bolkesteinhoek van de VVD. Mannen die in het verleden de avonden van de Burkestichting bezochten en op het CC werden herinnerd aan deze mooie avonden. Ook waren er deze keer veel jonge CDA-ers aanwezig.
Een heer 'van stand' die ik sprak vond het verrassend "zoveel jongeren" op deze avond te zien. Meneer kreeg spontaan weer wat hoop voor de toekomst vertrouwde hij me toe.

Naast ontmoeting en gesprek hadden we deze avond een speciale gastspreker in ons midden. Lucas Hartong. Deze theoloog en conservatief is tevens fractiemedewerker van de PVV in het Europees Parlement en hoopt in de loop van dit jaar als vijfde fractielid te worden beëdigd.

Na een korte opfriscursus "Conservatisme" nam Lucas ons bij de hand en wees de aanwezigen(diverse malen Alex de Tocqueville citerend) op het wangedrocht dat Europa heet.

Na zijn overtuigde lezing kreeg Lucas nog een aantal stevige vragen te beantwoorden. Verrassend om dan ook te horen dat twee vragenstellers zelf enkele jaren in 'het Brusselse' werkzaam zijn geweest. Op de kritische vraag of het homohuwlijk in alle landen ingevoerd moest worden antwoordde Hartong dat dit een zaak van alle lidstaten zelf is, en dat de PVV in Europa hierin de souvereiniteit van elk land voorstaat. Op de vraag van een aanwezige CDA-er of de PVV een conservatieve of christelijke parij is zei Hartong dat de PVV een liberale partij is waarbinnen echter wel christenen en conservatieven actief zijn.
Het voorbeeld daarvan was in ons midden, echter ik vrees dat Hartong vaak als een eenzame christelijk conservatieve mus op het dak van de PVV zit.

Veel aanwezigen waren lichtelijk verbaasd over de inbreng van Hartong. Blijkt maar weer dat de karikatuur in de media van de PVV niet altijd waar blijkt te zijn. Echter is Grote Geert daar zelf ook niet debet aan? Wie spreekt Lucas aan en wie spreekt Geert aan? Met die vraag reed ik omstreeks 00.30 uur vanuit de Zalm naar huis.

Het was weer een mooie avond met fijne contacten.

(overigens excuses voor mijn smeekbedes om € voor het Conservatief Café. Het is niet voor niets geweest. Dank voor alle giften en donaties)

Enkele citaten van Hartong wil ik niet onopgemerkt laten en zonder verdere toelichting hieronder plaatsen.


(..)
De twee termen (Europa en conservatisme) in één zin tegelijkertijd noemen is zo ongeveer een contradictio in terminis. Wie zich namelijk enigszins heeft verdiept in de Toren van Babel genaamd Europa, waarin ik mij momenteel beweeg, weet dat er zeer weinig tot geen plaats is voor het conservatisme zoals u en ik dat kennen.
(..)

Alex de Tocqueville, één van de illustere conservatieve voorbeelden, zag het lang geleden al aankomen: “Na zo om de beurt elk individu in zijn machtige handen te hebben genomen en het naar zijn wens te hebben uitgekneed, strekt de soeverein (lees: overheid) zijn handen uit naar de samenleving in haar geheel. De staat bedekt de oppervlakte van de samenleving met een netwerk van futiele, gecompliceerde, minutieuze en uniforme regels, waar doorheen de origineelste geesten en de krachtigste zielen zich geen weg weten te banen om de massa te overtreffen. De staat breekt de wil niet, maar verzacht, buigt en leidt hem; hij dwingt zelden te handelen, maar verzet zich zonder onderbreking tegen wat men onderneemt. Hij vernietigt niet, maar hindert het ontstaan. Hij tiranniseert niet, maar hindert, toomt in, verzwakt, smoort, versuft en reduceert ten slotte elke natie tot niet meer dan een kudde timide en bedrijvige dieren, waarvan de overheid de herder is.”

Mooier zou ik de Europese Unie niet kunnen omschrijven en ik herken er direct de urenlang durende commissievergaderingen en plenaire sessies te Brussel en Straatsburg in. De vele, vele Europarlementariërs die al jaren zitten te slapen en slechts hun salaris met emolumenten opstrijken hoort u niet. Voor alerte en slagvaardige politiek moet je uiteraard wel wakker zijn en bij de politieke les blijven. Reden waarom de PVV nu in ´Europa´ zit en direct heeft gepleit voor het inleveren van het grootste deel van de extra vergoedingen. Heeft u er de andere Nederlandse Europarlementariërs de laatste jaren niet over gehoord? Héé, wat typisch! Ja, de nachtwakersstaat. Een grote wens van de PVV. Zo min mogelijk overheidsinmenging graag. "Don´t touch the Dutch!"

(..)

De conservatief bestrijdt het Kwaad en bevordert het Goede voor de samenleving. En er is nogal wat kwaad in de wereld! Het geweten, law and order, wetgeving, politie en justitie dienen hun uiterste best te doen om al dat kwaad te bestrijden en de burger de kans te geven te leven en werken in veiligheid en vrijheid. Daarom is het zo funest dat de rechterlijke macht in ons land vooral door D66 ingekleurd wordt! Goede wetgeving met slechte rechters die veel te lage straffen opleggen leidt nog tot niks. Wie inperking van het kwaad alleen maar ziet als verergering van dat kwaad zoals D66-voorman Pechtold heeft er duidelijk helemaal niets van begrepen. Daarom zijn er voortdurend goede conservatieven nodig in regering, parlement en rechterlijke macht. Geen socialisme, nihilisme of Pechtold-isme als basis, maar conservatisme a la Edmund Burke, Russell Kirk of Henry Newman. De politiek kan het kwaad niet alleen bestrijden en beteugelen. Daarvoor is de onmisbare steun van het Maatschappelijk Middenveld nodig en niet te vergeten: goede opvoeding door gezin en school, waar bij uitstek karaktervorming plaatsvindt.

(..)

Afsluitend. Het conservatisme is er om ´te beschermen en in ongeschonden toestand te bewaren´. De dagelijkse realiteit gebiedt te zeggen dat dit een zeer nobel streven is dat helaas lang niet altijd gerealiseerd kan worden door de immense weerstand en tegenstand die wij als PVV ervaren in Europa. Wel hopen wij met al onze krachten Nederland te beschermen voor nog veel erger. En misschien kunnen we, door dat te doen met onze beperkte middelen, ook Europa beschermen voor erger.
Het conservatisme mag dan niet zo sterk lijken, het mag haar stem nooit laten verstommen. Marcello Pera, oud-president van de Italiaanse Senaat, schreef het zo duidelijk op: “De rol die het conservatisme speelt is, helaas, niet zo sterk. Relativisme heeft onze christelijke verdediging verzwakt en ons voorbereid op of geneigd gemaakt tot overgave. Het heeft ons ervan overtuigd dat niets meer waard is om voor te strijden of een kans te wagen. (…) Er waait een ongure wind door Europa. Men schijnt te denken dat alles wat wij hoeven te doen is wachten of de andere kant opkijken, tot alles overwaait. Dan zullen de problemen vanzelf verdwijnen en zelfs mensen die ons bedreigen, zodat alles uiteindelijk weer goed komt. Dezelfde wind blies door München in 1938. Hoewel deze wind lijkt op een zucht van verlichting, is het in werkelijkheid een tekort aan adem. Het zou wel eens de doodsadem kunnen worden van een continent dat niet langer begrijpt welke principes waard zijn om in te geloven en vervolgens alles door elkaar mengt tot een rhetorische potpourri. “ 4)

Hippocrates heeft ooit eens gezegd: “Ars longa, vita brevis” en dat is bij uitstek van toepassing op het werk in Europa. Waarvoor ik het uiteindelijk allemaal doe? Voor Nederland, het land waarin ik geboren ben en dat ik liefheb. En voor Europa, het werelddeel dat zo aangevallen wordt en beschermd dient te worden. Door u en door mij.

16 januari 2010

Nieuwjaarsborrel

Hierbij willen wij u nog herinneren aan de Nieuwjaarsborrel van het Conservatief Café te Gouda.

Er zijn al ruim 120 aanmeldingen ontvangen.

Er is van 19.00 - 22.00 uur vrije inloop in de Franse Zaal van Stadscafé De Zalm te Gouda

Geef u nog snel op via de website.
.

Eén miljoen mensen en toch geen puinhoop

Column van Jan van Klinken


Het was in Straatsburg, waar mijn reisgenoot en ik vanaf een rondvaartboot de monumentenpracht van deze Franse stad wilden bezichtigen. De lol leek er al bij voorbaat vanaf toen we een twintigtal jongeren zagen aankomen. Ze waren in de leeftijd van 12 tot 14. Niet echt bevorderlijk voor een rustige rondvaart, vreesden wij. Het ging om leerlingen van een middelbare school, vergezeld door een lerares en een leraar.

Om maar meteen de clou te onthullen: er bleef niets heel van onze veronderstelling. De jongelui gedroegen zich uiterst gedisciplineerd, bezorgden nauwelijks overlast en luisterden geïnteresseerd naar de uitleg van hun begeleiders. „Duitsers”, opperden we. Inderdaad, het waren Duitsers.

We bedachten hoe de vaartocht zou zijn verlopen als er een Hollandse groep aan boord was gekomen. Of een Franse. Tijdens latere treinreizen heb ik nog wel eens aan dat uitstapje in Straatsburg teruggedacht. Goed, het kan zijn dat mijn lontje te kort is maar ben ik een zeur als ik me erover beklaag dat in een treincoupé vol jeugd alle mogelijke benamingen voor geslachtsdelen luidkeels worden uitgewisseld?

We kunnen dan wel eens schamper doen over de Duitsers en hun inborst maar op momenten dat je rust zoekt, zoals tijdens vakanties, is hun ”Disziplin” toch wel heel prettig. De jeugd weet zich doorgaans te gedragen, gasten worden voorkomend bejegend, van rommel houden ze niet en wat ze beloven, maken ze waar.

Zeker, er is ook een andere kant. Wie herkent niet dat hij het na een aangrijpend oorlogsboek weer even helemaal met de oosterburen heeft gehad? En met kustbewoners die door dikbuikige, braadworst etende vakantievierders onder de voet dreigen te worden gelopen moet je ook niet over die prettige Duitsers beginnen. Maar als je alles optelt en aftrekt, komen ze er bij mij in ieder geval nog zo slecht niet af.

Toen ik deze week een paar gemeentelijke rapporten over de afgelopen jaarwisseling las, schoot me plotseling te binnen dat de Duitsers tijdens de ”Silvesternacht” in Berlijn massaal bijeenkomen bij de beroemde Brandburger Tor. Zou het bij die gelegenheid ook zo’n slagveld zijn als bij ons in de nacht van oud op nieuw?

Mocht u de krantenberichten van de laatste anderhalve week hebben gemist en tegenwerpen dat het hier volgens de autoriteiten eigenlijk wel meeviel, dan wil ik toch graag even memoreren wat voor toestanden laatstgenoemden normaal zijn gaan vinden. Voor het gemak beperk ik me tot een paar grote steden. In Den Haag gingen twintig auto’s in vlammen op en werden vijftig raddraaiers opgepakt, onder meer wegens vernielingen en ander geweld. Dat het niet verder uit de hand liep, was te danken aan de inzet van 1300 politiemensen. Burgemeester Van Aartsen noemde de situatie „beheersbaar” maar zei wel met „nul gevoel van tevredenheid” terug te kijken.

In het Rotterdamse lag dat gevoel zelfs onder nul, want daar werden 157 mensen ingerekend. Verder vielen er zeventig gewonden. De mobiele eenheid moest op diverse plaatsen in actie komen. Er was 1200 man op de been gebracht. In Amsterdam werden tijdens de jaarwisseling ‘slechts’ tachtig mensen gearresteerd. Uiteraard waren de hulpdiensten weer eens doelwit van het rapaille en in noord moest de mobiele eenheid het ontgelden.

Wat zich elders afspeelde, viel vorige week in de Accentbijlage van deze krant te lezen. Te treurig voor woorden. Bedenk daarbij dat de onlusten in Culemborg eveneens tijdens de jaarwisseling losbarstten en je moet je de ogen uitwrijven als een deskundige vervolgens verklaart dat „we” de goede lijn te pakken hebben.

Dan de Duitsers. Het rapport van de Berlijnse politie over de nieuwjaarsviering bij de Brandenburger Tor vermeldt zeventien arrestaties vanwege tasjesdiefstal, drugsgebruik en dat soort vergrijpen. Dat was het. Daarbij moet worden bedacht dat zich bij deze manifestatie bijna 1 miljoen mensen hadden verzameld. Eén miljoen feestgangers. Daar moet hier het leger voor worden ingezet. De Duitse politie daarentegen kon deze immense menigte met 600 man prima aan. Ze zorgden voor „einen friedlichen Verlauf.”

Elk commentaar lijkt me overbodig. Hooguit zou ik er als schrale troost aan toe kunnen voegen dat we gelukkig niet het enige land zijn in Europa waar het tijdens de jaarwisseling een losgeslagen bende was. Met name Frankrijk springt eruit. Daar gingen om precies te zijn 1137 auto’s in de brand.

Een geval apart is België. Daar was het volgens de officiële lezing erg rustig, maar de politierapporten bij onze zuiderburen over dit soort gebeurtenissen zijn per definitie onbetrouwbaar omdat de ongeregeldheden met Marokkanen worden verzwegen. Dat is ook dit jaar weer het geval. Enig speurwerk op internet brengt bijvoorbeeld aan het licht dat jonge Marokkanen de Antwerpse wijk Draaiboom veranderden in een rokende puinhoop. In de politierapporten geen letter hierover.

Geef mij dan toch Nederland maar. Dat het een zooitje was, is al erg genoeg maar het wordt pas echt bedenkelijk als de autoriteiten erover liegen om de rust te bewaren. Dan verzwijg je vuurwerk en creëer je een tijdbom.

15-01-2010 19:19 | tekst Jan van Klinken

.

Ingeblikt conservatisme

Terwijl er gisteravond in Gouda een lezing werd gegeven met als titel "Is de positie van de SGP nog houdbaar" was er in Barneveld de aftrap van de landelijke regiotour van de SGP- Jongeren.

Omdat de komende twee vrijdagen druk zijn voor conservatieve activiteiten bleef ik deze vrijdagavond thuis op de bank met een glas wijn en het boek van James C. Kennedy getiteld: Bezielende verbanden.
Toch had ik graag op de Goudse avond vernomen welk antwoord op het vraagstellende thema zou worden gegeven.
En in Barneveld had ik graag geluisterd naar de auteurs van Kernideeën en de reactie van Ir. B.J. van der Vlies op dit stukje prachtwerk van de SGP-jongeren.
In het RD van vandaag kunnen we lezen dat Van der Vlies de christelijk conservatieve koers van de SGP jongeren niet zit zitten. Het beginselmanifest „schuurt aan tegen het conservatieve gedachtegoed”, constateerde hij. Met trots mogen de auteurs dit bevestigen.

Van der Vlies raadde de jeugd aan "te blijven zoeken naar het heimwee dat de situatie in Nederland niet is zoals zij zou moeten zijn.”

Deze tip had hij niet hoeven te geven. Dit hebben ze namelijk juist uitvoerig gedaan met het schrijven van Kernideeën. Dat heimwee-gevoel is juist zo conservatief als het maar zijn kan.

Waarom heeft het overigens bijna 9 maanden geduurd voordat de fractie met een reactie op dit mooie stukje werk is gekomen? hebben ze zo lang na moeten denken over de inhoud of zou het al die tijd ongelezen op de boekenplank hebben gestaan van de kamerleden en fractiemedewerkers? Dat zou ik wel eens willen weten.

De afkeuring van van der Vlies voor het Christelijk Conservatisme omschrijft het RD als volgt:
Van der Vlies: Er wordt een combinatie gezocht tussen ons onvervreemdbare christelijke gedachtegoed en het conservatisme.”
Van der Vlies vroeg zich af of die combinatie „wel de meest gelukkige is.” „Hoe langer ik erover nadenk, hoe liever het mij is om te blijven spreken van christelijk, zonder toevoegsel. Ik leg dat maar even bij jullie terug.”


De argumenten voor deze stellingname ontbreken helaas. Navraag bij bezoekers van de avond bevestigen tevens het ontbreken van argumentatie bij Van der Vlies op dit thema gisteravond. (Overigens had de avond volgens de bezoekers hele mooie andere thema's en geeft het RD verslag maar 5 minuten van de avond weer.... eeehh... meneer Kees de Groot: selectief geweest?)

De combinatie van Christen (SGP-er) en Conservatief zijn worden door SGP-voorlichter Menno de Bruyne in een interview vorig jaar mooi omschreven.

bron: RD 29-05-2009:
Bent u niet meer een conservatief dan een SGP’er?

Volgens mij sluiten die zaken elkaar meer in dan uit. Groen van Prinsterer zegt het in zijn ”Handboek der geschiedenis van het vaderland” heel mooi. De eerste zin ervan heb ik ooit uit mijn hoofd geleerd: „De geschiedenis is nuttig omdat zij in de ervaring der voorgeslachten treffend onderricht geeft en vooral omdat ze, bij het licht van het Evangelie, Gods almacht, wijsheid, rechtvaardigheid en genade in de lotgevallen van een zondig mensdom openbaart.”


Terug naar Barneveld.

Van der Vlies: Conservatisme in den brede opgevat is toch iets heel anders dan wat ds. Doornenbal voorstond.”.
Als deze zin juist in het RD is geciteerd kan ik Van der Vlies zelfs geheel onderschrijven. De SGP-jongeren willen namelijk een Christelijk conservatieve koers varen. En daarmee slaan ze mijns inziens op hetzelfde aambeeld als de SGP-fractie. Als Christelijk conservatieven in Nederland wensen wij niet dat de SGP een partij moet worden waar een cultuur-conservatief als Cliteur zich bij zou moeten kunnen vervoegen. Het Christelijk Conservatisme heeft wel zijn grenzen. Juist omdat het woord "Christelijk" een inhoudelijke toevoeging is.

Waar het bij de SGP om draait is of men de vensters wijder open wil zetten voor mensen die de traditie, geloof en cultuur van het Christendom als één van de belangrijkste peilers onder onze democratie erkennen.

De SGP-top (en de gehele achterban) moet eens nadenken over de stelling van Rutger Schimmel in zijn reactie op de Dagelijkse Standaard
citaat:
(..)Probleem voor de gereformeerden is dat het conservatisme niet alleen orthodox christendom, maar ook klassiek denken omvat.En dat is hen vreemd. Wat de boer niet kent, vreet hij niet. (..)

Daarbij moet opgemerkt worden dat Van der Vlies de klassiek denkers en hedendaagse conservatieven best wel heeft gelezen en niet bang is om deze te citeren. Bij de achterban is echter veel onkunde en worden boeken en literatuur van klassiek denkers en opiniemakers buiten de eigen kring niet of nauwelijks gelezen.

Steeds meer krijg ik de indruk dat de SGP-top de term "Conservatisme" (zelfs met het adjectief "Christelijk") in het geheel niet pruimt. Het Conservatisme moet vooral ingeblikt blijven. En alle nieuwe en oude blikopeners van 2010 moeten terug in de bestekla en vooral niet bewegen.


Om het niet teveel te laten opvallen schrijft men onder dezelfde noemer ook de andere adjectieven rond het woord christelijk af.

Volgens Van der Vlies gisteravond, zijn deze "toevoegsels" geen lange levensduur beschoren. Echter Christelijk Gereformeerd draait al heel wat jaren mee binnen protestants christelijk Nederland en ook Christelijk Democratisch is al een oude term. De Christenunie proclameert al vele jaren (mét succes) de term Christelijk Sociaal.

Juist daarom zie ik geen probleem in een Christelijk Conservatieve koers van de SGP.

Ook SGP beleidsmedewerker mr. D. van Dijk uitte zich eerder over deze terminologie uit: De SGP moet dan ook een voluit christelijke partij blijven. Niet christelijk-rechts, niet christelijk-conservatief, niet christelijk-sociaal of christelijk-groen, maar christelijk ”zonder meer”.
Overigens mogen ze van Van Dijk toch wel Christelijk Groen zijn? (woordspeling van SGPJ-voorzitter JR)

Kunnen de mannenbroeders der Staatkundig Gereofmeerde Partij anders de term Christelijk Historisch niet gaan gebruiken?
Of zijn daar ook principiële toevoegselbezwaren tegen?

En laat dan de jongeren en vooruitstrevende ouderen de Christelijk Conservatieve koers voortzetten als men toch geen inhoudelijke argumenten kan benoemen.

Tevens wil ik Van der Vlies en Van Dijk van harte uitnodigen voor het Conservatief Café van aanstaande vrijdagavond in Gouda.
Dan praten we er onder het genot van een goed glas wijn nog eens verder over.
Want uw jeugd is niet zo onbezonnen als u wellicht denkt.

5 januari 2010

refo-dialoog met refo-socioloog

Soms begin je met iemand aan een discussie waarvan je bij voorbaat weet dat je op diverse golflengtes een boodschap aan het zenden bent.
Dat is afgelopen weken een beetje mijn ervaring in een openbare discussie met oud- RD hoofdredacteur dr. C.S.L. Janse.

Desniettegenstaande of desalniettemin (mooie woorden vind ik dat) ontstaat er wel iets van wat je zou kunnen noemen een refo-dialoog.

Al ben ik meer een voorstander van de dialoog met niet-orthodoxe christenen of seculiere naasten kan dit toch een keer gebeuren.

In een vruchteloze (en misschien wel nutteloze) poging om eens een einde te maken aan het etaleren van interne geschilpunten en klaagzangen van orthodox-protestante christendom schreef ik op 24 december dit opinie-artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Naast diverse positieve lezersreacties per mail kon een kitische reactie van refo-socioloog dr. C.S.L. Janse in het RD natuurlijk niet uitblijven.

In het RD van 29 december 2009 reageerde Janse in een artikel met de titel "Zorg en liefde voor traditie moeten blijken".
Wat mij betreft had er geen mooiere titel door hem gebruikt kunnen worden. Ik zou zelfs willen stellen: Zorg en liefde voor traditie moeten blijVen.

Op de reactie van dr. Janse reageer ik vandaag (5 januari) voor het laatst terug in het RD met dit opinie-artikel getiteld "Refozuil wringt met gereformeerde leer".

Einde Discussie.


PS 't Blijft jammer dat zo weinig orthodox-gereformeerden aan zelfkritiek wensen te doen of er uberhaupt voor open staan. Of is dit juist een kenmerk van de ware orthodoxie van religies?

Een waar genoegen

Ook in 2010 hopen we op deze weblog weer wekelijks de column van Jan van Klinken te plaatsen.
Een mooie aftrap: De nieuwjaarstoespraak van Cohen aan zijn burgers...„Geachte inwoners van deze stad.
Ik wil deze nieuwjaars­toespraak beginnen met het aanbieden van mijn excuses. Het is gewoon gênant, zo veel missers als we dit jaar maakten. Ik heb daar last van en daarom wil ik dit jaar graag schoon schip maken.

In de eerste plaats moet ik natuurlijk beginnen met de grootse plannen die we iedere keer als gemeentebestuur uitbroeden. Soms denk ik wel eens dat het ons een beetje naar het hoofd is gestegen. Iedere keer blijken die plannen duurder uit te pakken dan gedacht. En niet zo maar een beetje. Als dit allemaal in een normaal bedrijf was gebeurd, zouden de verantwoordelijke bestuurders met een enorme zwieper de deur uit gezet zijn. Maar niet bij ons. Het pluche op het stadhuis is aangenaam warm en wordt slechts zelden iemand te heet onder de derrière.

U vraagt zich misschien af hoe het kan dat die gapende gaten in onze begrotingen ongestraft blijven. Dat wil ik bij deze gelegenheid wel onthullen. „Even Den Haag bellen”, zeggen we dan tegen elkaar. Wouter of een ander PvdA-vriendje steekt vaak een helpende hand toe. Ze hebben daar op de ministeries meestal nog wel ergens een potje staan met een paar honderd miljoen.

En anders verhogen we gewoon de belastingen. Even wordt er gemord en dan blijft het weer een tijd stil. Tot de volgende ronde, zeg maar. Vaak heb ik me daarover verbaasd. Honds­trouw zijn jullie. Als belastingbetalers melken we jullie helemaal uit en nooit heb ik een woedende menigte voor het stadhuis gezien die het spuugzat is. Onbegrijpelijk.

En het gaat maar door. Neem de Noord/Zuidlijn. Twee weken geleden heeft het college besloten de aanleg gewoon voort te zetten. Huppetee, weer een container met belastinggeld in een bodemloze put gestort.

Dat is nu precies waar ik niet meer aan mee wil doen. Mijn grenzen zijn bereikt. Ik schaam me tot over de oren en weet eigenlijk niet goed hoe ik jullie nog onder ogen moet komen.

Wat ik als eerste wil aanpakken, is de situatie rond de Joodse Cheiderschool. Ik heb daar een tijdje terug een rapport over ontvangen dat ik toen snel in de onderste la heb gelegd. De boel bij elkaar houden, hè, u kent dat wel van me. Maar ik kan het eigenlijk niet maken.

In dat rapport staat dat de leerlingen van de Cheiderschool zich iedere dag bedreigd voelen. Elke ochtend doet een politiebusje daar de ronde. Om het schoolgebouw staat een hoog hekwerk en camera’s houden de omgeving permanent in de gaten. De leerlingen schuiven een pet over hun keppeltje als ze zich buiten het hek begeven. Op straat wachten scheldpartijen, dreigen, spugen, stenen naar het hoofd. Volgens de portier is het dreigingsniveau soms zo hoog dat hij moet meelopen naar de bushalte. Het leerlingental daalt gestaag: gezinnen trekken naar oorden waar het voor de Joodse gemeenschap veiliger is. De zegslieden draaien er niet omheen: altijd zijn het jonge moslims die voor de agressie zorgen.

Als ik heel eerlijk ben, kan ik daar woest om worden. In míjn stad! Maar ja, als ik er wat van wil zeggen, krijg ik alle PvdA-kornuiten over me heen. En dat is precies wat ik niet meer pik.

Het beleid dat ik als korpsbeheerder in de steigers wil zetten, is dat voortaan de ME wordt ingezet om de stad weer veilig te maken. Dat kan makkelijk omdat ik heb besloten te stoppen met de inzet van ME bij voetbalwedstrijden. Vond ik eigenlijk altijd al belachelijk. Op kosten van de gemeenschap zorgen dat voetbalgajes de meest afschuwelijke teksten vanaf de tribune kan roepen. „Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas.”

Moet je nagaan, mijn bloedeigen opa en oma zijn omgebracht in Bergen-Belsen. Inderdaad, door het gas van Adolf Hitler. En dan zouden we het mogelijk moeten maken dat hooligans om herhaling roepen? Dacht ’t niet.

De tijd van de zachte heelmeesters en de stinkende wonden is wat mij betreft voorbij. Niks schuitje varen, theetje drinken. Nou ja, de schuitjes over het IJ zullen nog wel een poosje in de vaart moeten blijven. Dat kon wel eens 2030 worden. Maar thee drinken werkt niet. Het signaal is niet oké.

Wat ik ook wil regelen, is dat de christelijke organisaties in deze stad extra subsidie krijgen. Weliswaar heeft de gemeenteraad pas een motie aangenomen waarmee hij die subsidies juist wil blokkeren, maar daar ga ik dwars tegenin. Al moet ik het hele stadhuis op z’n kop zetten. Stel je voor dat we hier bijvoorbeeld het Leger des Heils zouden droogleggen. Waar zit ons verstand! Een nobeler organisatie is nauwelijks denkbaar. Terecht hebben jullie majoor Boss­hardt in november verkozen tot grootste Amsterdammer aller tijden. Wat was dat een geweldige vrouw!

Nergens is ons geld in zulke goede handen als in die van het Leger. Vergelijk dat eens met de vage welzijnsclubs waar maar wat met het belastinggeld wordt aangerommeld. Dat is door onze eigen Rekenkamer al diverse keren vastgesteld. Ik denk bijvoorbeeld aan het schandaal van twee jaar geleden in Zuidoost waarbij een aantal PvdA-deelraadsleden de subsidies regelde voor welzijnsinstellingen die vervolgens hún zakken vulden.

Heel even is zoiets in het nieuws en daarna hoor je er niemand meer over. Tjonge jonge, hardwerkende burgers van deze stad die iedere keer weer moeten bijlappen, wat zijn jullie toch een makke schapen. Eigenlijk, als jullie diep in mijn hart kijken, vind ik het nog niet zo raar dat jullie massaal op Wilders stemmen. Een soort proteststem, zeg maar. Sinds het kwartje bij mij is gevallen, kan ik het wel begrijpen.

Burgers van deze stad. Mijn oprechte excuses dat het onder mijn leiding zo’n puinhoop is geworden in ons mooie Amsterdam, maar ik zal mijn stinkende best doen om het komende jaar de rotste plekken weg te snijden. Wie weet kunnen we dan met z’n allen toch weer een beetje trots zijn op onze stad.”

„En?”

„Ja, hier ben ik het eigenlijk wel mee eens. Veel dank, Jan.”

„Niets te danken. Het was me een waar genoegen, Job.”


01-01-2010 19:54 | Jan van Klinken

1 januari 2010

Een ding heb ik begeerd.....

Afgelopen week "Experimenten" van Geerten Gossaert aangeschaft, daarin las ik vanmorgen onderstaand gedicht.

De grootste wens voor ons Anno Domini 2010.

EEN DING HEB IK BEGEERD...

Een ding heb ik begeerd; een ding heb ik ontvangen:
Dat, zo de dood mijn leden zou omvaen,
Ik voor Uw aangezicht, o Bron van mijn Verlangen,
Niet ledig zoude staan!

Want, als op 't strand geslagen door de drift der branding
Een kinkhoorn, draagt mijn ziel uit dit mijn leven mee
De ene onzegbre vreugd, die Gij mij hebt gegeven:
Het Ruisen van de Wind: het Rythme van de Zee!

Een ding heb ik begeerd; een ding heb ik ontvangen:
Dat, zo de dood mijn leden zou omvaen,
Ik voor Uw aangezicht, o Bron van mijn Verlangen,
Niet ledig zoude staan!


Geerten Gossaert

Volgers