4 mei 2009

Politiek- Filosofisch en Gereformeerd

Afgelopen zaterdag heeft de SGP jongerenorganisatie op hun congres in Apeldoorn hun “kernideeën” gepresenteerd.

Het programma van dit congres was op bepaalde (ontspannende) onderdelen aangepast in verband met het enorme drama wat op Koninginnedag in deze stad had plaatsgevonden. Uit respect. Zonder de SGP-jeugd te verheffen boven een doordansende 538-jeugd op het museumplein mag de bezinning en het respect voor slachtoffers, koningshuis en nabestaanden in schril contrast staan met de huidige hedonistische, individualistische genotscultuur waarvan we in de avondjournaals van 30 april nog iets meekregen. Reacties als: “Ach ja .. dit soort dingen gebeuren.. ik ken de mensen niet daar in Apeldoorn, met het koningshuis heb ik ook niets ( waarom vier je dan feest op die dag? sukkel!) en daarom bezat ik me maar verder onder het motto: “Pluk de dag, laats ons drinken en vrolijk zijn, want wellicht , morgen sterven wij”.

Maar nu terug naar het SGPJ congres. Zoals gezegd hebben de scheidende SGPJ voorzitter Jan Kloosterman, de jeugdwerkadviseur Dirk Jan Nijsink en voorzitter Politiek, Geert Schipaanboord een gedegen stukje werk samengesteld. Ruim 35 pagina’s doordenking van visie op Land, Volk, Staat en Kerk.
Een beginselverklaring met Staatkundig gereformeerde en vooral ook conservatieve uitgangspunten vertaald naar de tijd en context waarin wij nu zitten. En pragmatisch. Dat vooral. En toch ook wel contrasterend én progressief met de visie van menig “ouwe sgp-er”.

Een korte bloemlezing met commentaar.

“Ons verhaal is het verhaal van een Nederland met een christelijke cultuur en een gezonde onderscheiding van kerk en overheid”.
Ze wijzen hier zeer terecht op de christelijke wortels van ons land en de waarde daarvan voor de samenleving. De SGPJ visie staat haaks op het progressief-linkse en liberale gedachtegoed. Vervolgens komt er een uitleg over de ideologie die men voorstaat en die is helder. Misschien wel helderder dan welke politieke jongerenorganisatie op dit moment ( wellicht CDJA uitgezonderd?).
Romeinen 13 ( uitleg van taak en roeping van de overheid) en de wetenschap dat God deze wereld bestuurd zijn dé richtingaanwijzers van waaruit de jongeren hun bijdrage willen leveren in het publieke debat.
Zuiver staatkundig gereformeerd zou ik willen stellen. Ze laten hier ( bewust of onbewust?) de klassieke filosofie onbenoemd.
Verderop in de nota stelt men de christelijke religie en cultuur ook duidelijk superieur aan iedere andere religie en filosofie. Laat ik dat nu afgelopen zaterdag ook van Dewinter van Vlaams Belang lezen en bij CDA Tweede Kamerlid Bilder proeven.
Een visie die dus ook buiten SGP-kringen wordt gedeeld. By the way: Zou gewaardeerd CDA-kamerlid Bilder niet een schoolvoorbeeld zijn van een christelijk rechts-conservatief zoals hij zichzelf noemt? Ik bewonder deze man voor zijn visie en zijn positie die hij in wil nemen binnen het CDA.


…..“Links en rechts werd decennia lang bepaalt door de antithese. Rechts was confessioneel en links was dat niet. Deze antithese voldoet in een post-christelijke politieke constellatie niet”…..
In een nadere omschrijving over links en rechts bepleiten de jongeren Christelijk- Conservatieve politiek, dat staat tegenover links- of liberaal progressief.
Dat de overheid de samenleving kan veranderen is voor hen geen realiteit. Ze willen uitgaan van “caritas’. De samenleving gaat aan de politiek vooraf. Een waarheid als een koe!
Maar de huidige samenleving aanschouwend geeft deze conservatieve visie mij toch wel eens een benauwend ogenblik. Zeker als ik mijn vier opgroeiende kinderen ziet. Is er ooit nog een change mogelijk? Pessimistisch zijn over de overheid kan een tijdelijke zorg zijn, maar mijn pessimisme over het grootste deel van de huidige samenleving kan ik minder makkelijk relativeren.

In het hoofdstuk over de taak van de overheid worden ook enkele opmerkelijke zaken voor het voetlicht gebracht.
Zoals de erkenning dat de democratie het enig aanvaardbare systeem is in de samenleving. Echter tevens wordt (terecht) opgemerkt dat er slechts graduele verschillen zijn tussen een monarchie, een aristocratie en een democratie.
Aristocratische elementen als : waardering voor kennis,afstand tot de massa en respect voor traditie en culturele erfenis zien de SGP- jongeren als waardevol binnen een democratie. Hulde! Ik ook namelijk.

En dan het punt theocratie.
Opgemerkt mag worden dat de SGP- jongeren beter in staat zijn om met een gedegen visie en standpunt over “het T-woord” naar buiten te komen dan het huidige hoofdbestuur en de partijtop. Laatstgenoemden komen niet veel verder dan commissies van wijze mannen samenstellen die er maanden over moeten praten en vergaderen en dan nog met diverse geluiden naar buiten treden. ( Voor de ingewijden: lees in het partijblad “De Banier” van 24 april het artikel van de voorzitter ds. A. van Heteren over - De taak van de overheid - en ze zijn weer terug bij af…...).

Nee, de SGP jongeren zien de theocratie als erkenning dat God deze wereld regeert. En projecteert het getuigend en evangeliserend uitbrengen van het geloof duidelijk als een taak van de kerken. We lezen in kernideeën: Laten we niet te groot denken van de invloed die de overheid heeft en niet te klein denken van de kracht van de kerken”. De overheid moet volgens de jongeren zeer terughoudend zijn om zaken op het gebied van levensovertuiging te veranderen. Niettemin zal een christenpoliticus zijn werk doen vanuit zijn geloof en beginsel, Gods geboden. Dit geeft dan ook aan dat een politicus niet zijn geloofsovertuiging achter de voordeur laat. SGP-jongeren: Een christenpoliticus getuigt desnoods met woorden, maar eerst met daden”.De democratie van het vrije woord geeft juist een christen mogelijkheid zijn stem te laten horen.

In dit hoofdstuk nemen de SGP jongeren dan ook (deels) afscheid van iets wat al lang steeds minder praktijk was bij de SGP, maar wat velen stug bleven propaganderen: getuigenis politiek
Dit soort politiek maakt het politieke domein tot en verlengstuk van de Woordbediening in de kerk. Hierdoor laat men soms ( zeker in de karikatuurvormingen rond de SGP) schijnbaar geen ruimte voor andersdenkende.
Kerken zijn hiertoe geroepen. Overheden niet. Wel zal de overheid “de heilige kerkendienst”moeten bevorderen en mag zij mijns inziens het christelijk geloof en de christelijke cultuur prefereren boven andere religies. Ook binnen de grondrechten van vrijheid van Godsdienst en vrijheid van meningsuiting.
Toch beweert men aan het eind van dit hoofdstuk op pagina 22 dat ze “ geen scheiding willen maken tussen getuigenis- en praktische politiek”.
Hier vervaagt jammer genoeg de eerstgenoemde stellingname enigszins. Natuurlijk zal een christen getuigen als die mogenlijkheid er zich voordoet. Maar verwar dat nu niet met getuigenis-politiek. Dit woord suggereert immers dat verlengstuk van de kerk.

Op het punt van burgerschap komt tevens een enorme conservatieve klank naar voren in het document. Staan CU-jongeren toch wel een carefully overheid voor, de SGP jongeren wijzen de burger op zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf, de overheid en zijn of haar naasten.
Burgers dienen verantwoordelijkheid te nemen voor hun naasten die buiten de boot dreigen te vallen. Particuliere initiatieven zijn vaak beter dan overheidsingrijpen omdat de overheid nooit in dezelfde mate recht kan doen aan het individuele geval”, zegt de nota.
Christenen moeten zich ook niet verschansen in eigen organisaties en de samenleving voor een groot deel aan hen voorbij laten gaan. Als er iets is gebeurt de laatste decennia is dat het wel. Daarom de juiste oproep vanuit de juiste plaats!
“Burgers moeten niet allen kunnen rekenen op de overheid maar de overheid ook op hen”. Welke PJO zegt dit ook zo expliciet?

De waarde van het gezin als hoeksteen voor de samenleving. De plek waar kinderen gevormd moeten worden en voorbereid op hun verdere leven.
Het moge duidelijk zijn dat de SGP- jongeren kiezen voor de omschrijving van gezin als: “huwelijk tussen man en vrouw en eventuele kinderen”. Ze noemen het “moreel kapitaal dat de regering niet mag veronachtzamen door slechts economisch gewin na te streven”

Hierbij ook de nadruk op civil society die vrij en zelfstandig is en de die door de overheid beschermt moet worden en niet overschaduwd mag worden of welke verantwoordelijkheid door de overheid wordt overgenomen.
Conservatief of niet?!

SGP jongeren pleiten voor een ( daar waar mogelijke) vrije markteconomie. De rol van de staat mag niet te groot zijn en de overheid moet voorwaarden scheppen en is een beperkte toezichthouder. Universiteiten en hogescholen moeten gestimuleerd worden om topkwaliteit te leveren.
Tja.. hoe gaan ze dat daar nu doen met al die progressief-linkse docenten…….?


Mijn citaten en commentaar wordt wellicht te lang voor de gemiddelde lezer. Daarom sla ik hoofdstuk 6 over wereldeconomie, internationaal recht en betrekkingen en duurzame aarde even over.
Wel geloven de auteurs dat alleen chrsitelijke politiek toekomst heeft in Europa. Ik citeer voor de laatste keer: Ze moet coalities maken tegen een progressieve meerderheid en daar een conservatief geluid tegenover plaatsen. Vanuit deze idee is het legitiem om – met overtuiging- mee te doen in Europa.

Gezien de opgenomen citaten in het boekje hebben de SGP jongeren zich onder andere laten inspireren door: Otto von Bismarck, Mr. G. Groen van Prinsterer, Augustinus, D. Bonhoeffer, dr. M. Luther en dr. W. Aalders

Het moge duidelijk zijn dat zowel het Nederlands Dagblad als het Reformatorisch Dagblad uitgebreid verslag hebben gedaan en de auteurs hebben geïnterviewd.waarom De volkskrant en de Trouw er niet bijgehaald?

Zie de volgende links:
ND:
SGP jongeren blijven tegen moskeeen
Zoektocht
SGPJ nuanceren theocratie
SGP steekt teveel tijd in interne kwesties

RD:
Verdraagzame staat
Lankmoedigheid is een mooie term
Beginselen verder doordenken

Geen opmerkingen:

Volgers